Site Overlay

خزانه بخارایی امدادخودرو،خودروبر،یدک کش

تماس با امداد خودرو خزانه بخارایی:09126443364_09371533715

امداد خودرو ما در محله خزانه بخارایی به صورت شبانه روزی حتی در روزهای تعطیل آماده دریافت تماس های شماست.

لقی فرمان:

!سیستم هدایت وفرمان یاهمان جلوبندی باید دستکم هر6ماه یکبارتوسط مراکزمجازموردبازرسی و کنترل قرارگیرند.رانندگی باخودرویی که سیستم فرمان پذیری اش معیوب باشد،میتواندمنجربه تصادفات وحوادث غیرقابل جبرانی گردد.

درصورتی که سیستم فرمان خودرو هیدرولیکی باشد،مخزن روغن هیدرولیک ترمزنیزباید به صورت دوره ای بازدیدوبررسی شود.

دونکته رادر خصوص سلامت فرمان بایدمدنظرداشت؛

1_برگشت پذیری خودکارغربلیک فرمان پس از انجام گردش ها:پس از اتمام عملیات گردش ،غربلیک فرمان بایدقادرباشدبه صورت خودکار وبدون نیروی دست به حالت اولیه خود برگردد.

2_لقی ویاخلاصی مجازغربلیک فرمان:غربلیک فرمان باید در حدود2تا3سانتی متر(حدود10درجه)دارای خلاصی باشد.بدین معنی که باچرخاندن فرمان تا حدودکمتراز 2تا3سانتی متر،جهت تایرهای جلو ودر نتیجه جهت خودرو تغییری نم کند.وجودلقی یاخلاصی فرمان بوین منظور پیش بینی شده است که با هر تکان کوچکی به ویژه درسرعت های بالا،جهت خودرو به سرعت عوض نگرددچراکه در غیراین صورت بسیار خطرسازخواهد بود.در صورتی که فرمان دارای خلاصی نباشد،ویامیزان.خلاصی آن بیشترازحدمجاز باشد،نشان دهنده معیوب بودن ییستم هدایت وفرمان پذیری خودرو می باشدکه در اولین فرصت بایدبرای تعمیر آن اقدام نمود.

تمااس با امداد خودرو خزانه بخارایی:09126443364_09371533715

خزانه فلاح امداد خودرو،خودرو بر،یدک کش

خزانه فلاح امداد خودرو،خودرو بر،یدک کش

خراسان امداد خودرو،خودروبر خراسان،یدک کش خراسان

اتابک امداد خودرو،خودرو بر اتابک،یدک کش اتابک

قرچک،امدادخودرو/خودروبر قرچک/یدک کش قرچکyadakkesh.blogfa.com

1 thought on “خزانه بخارایی امدادخودرو،خودروبر،یدک کش

Comments are closed.

Call Now Buttonدرخواست فوری خودرو بر