Site Overlay

سیروس امداد خودرو،خودروبر،یدک کش

تماس با امداد خودرو سیروس:09126443364_09371533715

اگر در محله ی سیروس. تهران خودروی شمادچار خرابی ویاتصادف شد با امداد خودرو ماتماس بگیرید.سرعت در امداد رسانی وقیمت مناسب از ویژگی های امداد خودرو ماست.

کمربندایمنی:

دربیشترتصادفات،کمربندایمنی نجات دهنده جان راننده وسرنشینان خواهدبود.اگرشماکمربندایمنی را نبندیددرصورت تصادف،باهمان سرعتی که خودرو با ان درحال حرکت بوده است.به جلویاقسمت های خودرو مانند شیشه یاصندلی خودرو برخوردکرده ویاحتی احتمال دارد از خودرو به بیرون پرتاب شوید.درصورت بستن کمربندایمنی این احتمالات به حداقل میرسد.بنابراین پیش از ان که حرکت کنیدکمربندایمنی راببندید.نکته ای که بایدبه ان توجه نموداین مطلب است که احتمال تصادف برای تمام رانندگان وجود دارد.هرچندشما احتیاط های لازم را رعایت نماییدولی امکان دارد سایر رانندگان پرخطر.بی تجربه ویا رانندگانی که موادمخدر مصرف نموده اندباخودرو شمابرخوردنمایند.به صرف اینکه شماتمام موارد ونکات ایمنی را رعایت می کنید،نبایدمطمئن باشید که تصادف نخواهیدکرد.

پس حتماکمربند ایمنی خودراببندیدچراکه شمانمی دانید چه هنگامی با این رانندگان پرخطرمواجه خواهیدشد.

طبق قانون بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان ردیف جلو وعقب الزامی است.

هم چنین نشستن افراد زیر12 سال در صندلی ردیف جلوممنوع است.بهتراست ازصندلی کودک در وسط صندلی عقب خودرو استفاده شود.

مولوی،امدادخودرو،خودروبر،یدک کش

شاپور امداد خودرو،خودروبر،یدک کش

خزانه بخارایی امدادخودرو،خودروبر،یدک کش

امداد خودرو قمصر،خودرو بر قمصر

yadakkesh.blogfa.com

قرچک،امدادخودرو/خودروبر قرچک/یدک کش قرچک

امدادخودرو سیروس:09126443364_09371533715

Call Now Buttonدرخواست فوری خودرو بر